تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
143PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (1X)P1430-500MLShellmax500ml1جزییات
6256DMSO, cell culture testedD5210-1.5MLShellmax1.5ml1جزییات
11243Trypsin-EDTA(1X) 0.25%T1012Shellmax100ml1جزییات
11351Oligo(dT)O1011Shellmax1vial1جزییات
3055RPMI 1640, 15mM HEPES, [+]GlutamaxR2622-500MLShellmax500ml1جزییات
3158PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (10X)P1530-500MLShellmax500ml1جزییات
3370Distilled Water, Sterile Non Pyrogenicw2612-100mlShellmax100ml1جزییات
3054DMEM High+GlutamaxD8140-500MLShellmax500ml1جزییات
11431Random HexamerR1012Shellmax1vial1جزییات
7060DMSO, cell culture testedD5210-20MLShellmax20ml1جزییات
14004Fetal Bovine Serum, Inactivated10270-125MLShellmax125ml1جزییات
3193DMEM F12 + GlutamaxD6050-500MLShellmax500ml1جزییات
11335Trypsin2.5% (10X) -No EDTA,No Phenol RedT1016Shellmax100ml1جزییات
5439HAMS F10 + Glutamax [-] HEPESH1035-500mlShellmax500ml1جزییات
3150DMEM Low+GlutamaxD4012-500MLShellmax500ml1جزییات
3460Distilled Water, Sterile Non Pyrogenicw2614-500mlShellmax500ml1جزییات
5911Penicillin-Streptomycin(100X)P3790-100MLShellmax100ml1جزییات
11530L-Glutamine 100X, 200 MmG8510-100MLShellmax100ml1جزییات
11083DMSO, cell culture testedD5210-40MLShellmax40ml1جزییات
11242Collagenase Type IC1010Shellmax100mg1جزییات
6097HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [+]HEPESH7016-500MLShellmax500ml1جزییات
7061DMSO, cell culture testedD5210-10MLShellmax10ml1جزییات
13956HEPES, Cell Culture TestedH4040Shellmax10g1جزییات
11345HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [+]HEPESH7016-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13833Trizma® base(Tris), Sigma OriginalT1503-50Shellmax50g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13847MTT, Sigma OriginalM2128-100Shellmax100mg1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13870HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [+]HEPESH7016-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13898Trypsin-EDTA(1X) 0.25%T1013Shellmax125ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
13955RPMI Medium 1640 Powder for 1LR2630Shellmax10.4g1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7197RPMI 1640, 25mM HEPES+GlutamaxR2623-500MLShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
7198RPMI 1640, 25mM HEPES+GlutamineR2623-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
10991RPMI 1640+ L-GlutamineR2621-500MLShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11056HAMS F10 + Glutamax [-] HEPESH1035-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11245Trypsin-EDTA(1X) 0.05%T1015Shellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11577Amphotericin B solutionA7113-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
11578Amphotericin B solutionA7113-50MLShellmax75ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6040HAMS F10 + Glutamax [+] HEPESH1036-500mlShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6095HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [-]HEPESH7015-500MLShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6096HBSS(1X) no Calcium, no Magnesium [-]HEPESH7015-1000MLShellmax1000ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5450MEM - Alpha + Glutamax [+]HEPESM4140-1lShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5665Hams F12 + GlutamaxH1234-500MLShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
5773PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (1X)P1430-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6297DMEM Low+GlutamaxD4012-100MLShellmax100ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6408MEM - Alpha + Glutamax [-]HEPESM4141-1lShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6409MEM - Alpha + Glutamax [-]HEPESM4141-500mlShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6462HBSS(10X) no Calcium, no Magnesium [+]HEPESH7017-500MLShellmax500ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6562PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (10X)P1530-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6569DMSO, cell culture testedD5210-30MLShellmax30ml1شاید امکان تهیه باشدجزییات
6708DMEM F12 + GlutamaxD6050-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات
3175PBS Solution Sterile Filtered, pH 7.4 (1X)P1430-1LShellmax1Ltr1شاید امکان تهیه باشدجزییات